Αποτελέσματα

D1. Φάκελος της 1ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D2. Φάκελος της 2ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D3. Φάκελος της 3ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D4. Φάκελος της 4ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D5. Φάκελος της 5ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D5a. Φάκελος της 6ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D5b. Φάκελος της 7ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής (Εμπιστευτικό)

D5c. 9 μηνιαίες συναντήσεις ελέγχου ONLINE (Εμπιστευτικό)

D6. Έκθεση Προόδου και οικονομική έκθεση στην EACEA (Εμπιστευτικό)

D7. Τελική έκθεση και οικονομική έκθεση στην EACEA (Εμπιστευτικό)

D18. Στρατηγικές διεθνοποίησης για παρόχους ΕΕΚ (Εμπιστευτικό)

D19. Εκπαιδευτική Ενότητα

D20. Πακέτο Προγράμματος Καθοδήγησης (Εμπιστευτικό )

D21. Προτάσεις κινητικότητας για εκπαιδευτές EEK (Εμπιστευτικό)

D27. Σχέδιο Διάχυσης του έργου (Εμπιστευτικό)

D27a. Σχέδιο Διάχυσης του έργου (Εμπιστευτικό)

D28. Brand identity

D29. Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

D30. NEW(VET)sletters (Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4, Newsletter 5, Newsletter 6, Newsletter 7, Newsletter 8, Newsletter 9)

D31. NEWVETworking cafés (NC I, NC II, NC III)

D32. Σεμινάρια Ενημέρωσης NEW VET

D32a. NEW VET Ευρωπαϊκό σεμινάριο

*Εμπιστευτικά είναι τα έγγραφα που κοινοποιούνται μόνο μεταξύ της κοινοπραξίας και του υπεύθυνου του έργου της ΕΕ.