Τι είναι το έργο NEW VET;

Δίκτυο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήματος μάθησης με βάση την εργασία  για παρόχους ΕEK

Το έργο «NEW VET – Δίκτυο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήματος μάθησης με βάση την εργασία για παρόχους ΕΕΚ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3: Υποστήριξη Μεταρρύθμισης Πολιτικής.

Το έργο NEW VET υποστηρίζει τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία σε εθνικό επίπεδο. Στο έργο συμμετέχουν πιλοτικά πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα.

goal-icon

Το έργο «NEW VET – Δίκτυο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήματος μάθησης με βάση την εργασία για παρόχους ΕΕΚ» στοχεύει στην ενίσχυση των δικτύων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

team-icon

Ο συντονιστής εταίρος IAL Marche είναι μια κοινωνική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες ΕΕΚ σε περιφερειακό επίπεδο ως μέλος του εθνικού δικτύου IAL στην Ιταλία και υποστηρίζει προσεγγίσεις και δραστηριότητες μάθησης με βάση την εργασία εκ μέρους όλου του δικτύου IAL.

work-icon

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΕΚ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

training-icon

Το έργο NEW VET αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό μάθημα για εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην τάξη ή σε περιβάλλοντα εργασίας που επικεντρώνει …

section-3-img

Νέα & Εκδηλώσεις

Μάθε περισσότερα για το έργο