Στόχοι

ppt3

Το έργο «NEW VET – Δίκτυο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήματος μάθησης με βάση την εργασία για παρόχους ΕΕΚ» στοχεύει στην ενίσχυση των δικτύων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της διακρατικής ανάπτυξης ικανοτήτων των μελών του για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών  σχετικά με τις πολιτικές υλοποίησης της ΕΕΚ και για την καλύτερη μεταφορά καλών πρακτικών όσον αφορά στην αριστεία στην ΕΕΚ από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Σλοβενία).

Οι στόχοι του NEW VET είναι:

  • Να συστηματοποιήσει τις εθνικές δυνατότητες δικτύωσης των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί μοχλοί μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να βελτιώσει την ποιότητα των εθνικών συστημάτων στον τομέα της ΕΕΚ, παρέχοντας αποτελεσματική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών συστάσεων και εργαλείων (π.χ. ECVET).
  • Να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τη μάθηση με βάση την εργασία, ώστε να καταστήσει την ΕΕΚ πιο ελκυστική και δημοφιλή σε νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς και επιχειρήσεις.

Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς του, το έργο NEW VET επιχειρεί πιλοτικά την ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ που συμμετέχουν στο έργο ώστε να εργαστούν από κοινού προκειμένου να συστηματοποιήσουν ευκαιρίες κινητικότητας και εκπαίδευσης σε μαθητευόμενους και εκπαιδευτές στο πλαίσιο της μάθησης με βάση την εργασία. Μέσω πολυεπίπεδων πιλοτικών δραστηριοτήτων, οι πάροχοι ΕΕΚ θα αποκτήσουν ικανότητες συντονισμού έργων συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο ή και συμμετοχής για πρώτη φορά σε σχήματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Επιπροσθέτως, θα ενισχυθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να μπορούν να εκμεταλλεύονται πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία χρηματοδότησης της ΕΕ στις εθνικές τους γλώσσες και να αποτελέσουν δραστικούς μοχλούς ενδυνάμωσης της  ποιότητας και αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύοντας τον αντίκτυπο και την συνάφεια των εθνικών τους συστημάτων ΕΕΚ.

Όσον αφορά στην ενίσχυση της επικοινωνίας, διάχυσης και στήριξης της Πολιτικής Ατζέντας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET Policy Agenda), το έργο NEW VET θα υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις προκειμένου να διαδώσει την ελκυστικότητα της ΕΕΚ τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση εμπειριών υλοποίησης πολιτικών στον τομέα της ΕΕΚ μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας και bottom-up («από τη βάση προς την κορυφή») αφηγήσεων που μοιράζονται μαθητευόμενοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ. Οι δράσεις του έργου θα κάνουν viral το μήνυμα «Μπορείς να ακολουθήσεις  το ταλέντο σου, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πρώτη επιλογή!», και οι εταίροι θα συνεισφέρουν στην αύξηση δημοτικότητας και ελκυστικότητας του εθνικού τους συστήματος ΕΕΚ διοργανώνοντας διαγωνισμούς, απονέμοντας βραβεία κύρους και οργανώνοντας καινοτόμες εκδηλώσεις.