Σύντομη Περιγραφή

Τι είναι το έργο NEW VET;

Το έργο NEW VET υποστηρίζει τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία σε εθνικό επίπεδο. Στο έργο συμμετέχουν πιλοτικά πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι να προωθήσει τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εταιρικών σχέσεων για την οικοδόμηση διακρατικών συνεργασιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ΕΕΚ.

Η ποικιλομορφία των συστημάτων, των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και των εξελίξεων στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της ΕΕΚ. Ωστόσο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σλοβενία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν την ίδια ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσης των παρόχων  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων μάθησης με βάση την εργασία.

Το έργο NEW VET θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ και μια ευρεία σύμπραξη φορέων με τη συμμετοχή  έξι εταίρων από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ παράγει σχετικό υλικό σε πέντε Ευρωπαϊκές γλώσσες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο εκτεταμένο αντίκτυπο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και πέρα από αυτήν.

Το έργο NEW VET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3: Υποστήριξη Μεταρρύθμισης Πολιτικής.