• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET – 4. USPOSABLJANJE HOTSPOT

Šolski center Nova Gorica je dne 22. 4. 2021 v sklopu projekta NEW VET organiziral spletno 4. usposabljanje hotspot z naslovom “Inovacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za oblikovanje zelene in digitalne Evrope: sodelovalni in privlačni ekosistem, v katerem lahko vsakdo zraste v zadovoljnega človeka in uspešnega strokovnjaka”.

Gostili smo govornike iz Slovenije, Hrvaške, Nizozemske, Finske in Evropske komisije. Predstavili so različne teme, od vloge združenj ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri inovacijah v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter Osnabruško deklaracijo, platforme centrov poklicne odličnosti, javno-zasebna partnerstva, pobude Pakta za spretnosti in predstavitev najboljših praks: PoVE Water, DIHUB in Talentjourney.

Takšni dogodki so resnično navdihujoči in pokazatelji, kako zelo pomembno je sodelovanja med različnimi akterji pri ustvarjanju ključnih rešitev. Udeleženci so lahko prisluhnili različnim in zanimivim temam in v prihodnje se nadejamo, da bomo organizirali še več podobnih dogodkov.