• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Četrto srečanje partnerjev projekta NEW VET

Četrto projektno srečanje partnerjev NEW VET je potekalo 25. februarja 2021 prek spleta. Na tem srečanju so projektni partnerji razpravljali o naslednjih korakih izvajanja projekta, že izvedenih dejavnostih in tistih, ki še potekajo.

Koordinator projekta je partnerje seznanil o svojem vmesnem srečanju koordinatorjev projektov z agencijo EACEA, ki je med 4 najboljšimi dobrimi praksami izbrala naše NEW VET usposabljanje hotspot o ECVET in EQAVET.