• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

7° Steering Committee Meeting del progetto NEW VET

5. in 6. aprila 2022 je v Novi Gorici (Slovenija) potekalo sedmo srečanje usmerjevalnega odbora projekta NEW VET v okviru programa ERASMUS+ KA3 – Podpora mrežam za reformo politik in partnerstvom ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja evropski sistem učenja na delovnem mestu za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja “NEW VET”.

Norma Edith Castro, koordinatorka projekta iz IAL Marche, je pozdravila udeležence s kratkim pregledom delovnega programa za ta dan.

Prvi dan srečanja so imeli projektni partnerji priložnost, da prek platforme jamboard izrazijo svoja stališča v zvezi s projektom – tako o rezultatih kot o težavah zaradi pandemije. Poleg tega je vsak partner predstavil trenutne projektne dejavnosti po posameznih delovnih paketih ter naslednje korake za dokončanje nerealiziranih dejavnosti in rezultatov.

Šolski center Nova Gorica (ŠC NG) je organiziral tudi zadnji NEW VET Networking Café. Glavni namen tega dogodka je bil spodbuditi in okrepiti dejavnosti mreženja med partnerji, ki prihajajo iz različnih držav, kot so Finska, Estonija in Nemčija. Dogodek je potekal v fab lab-u, prostoru za igro, ustvarjanje, mentorstvo in izumljanje: prostoru za učenje in inovacije. To je prostor, kjer se srečujejo učenci, učitelji in podjetja ter sodelujejo pri reševanju konkretnih izzivov.

Razprava drugega dne 7. SCM je bila namenjena organizaciji podelitve nagrad Share your Story po državah partnericah in zaključnega dogodka projekta NEW VET v Anconi.