• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

6. srečanje partnerjev projekta NEW VET

6. srečanje partnerjev NEW VET je potekalo  13. januarja 2022. Prvotno je bilo načrtovano, da bo sestanek v Sloveniji potekal od 14. decembra 2021 do 16. decembra 2021, vendar so se projektni partnerji zaradi razmer COVID-19 odločili, da bodo sejo prestavili na januar 2022 ter jo izvedli virtualno.
Na sestanku so partnerji predstavili tekoče aktivnosti po delovnih sklopih, ugotovljene neskladnosti in naslednje korake za dokončanje tekočih dejavnosti in končnih rezultatov. 
Posebna pozornost je bila namenjena objavi natečaja NEW VET „Share your Story“ 2022 ter načinih za učinkovitejšo promocijo. Poleg tega so projektni partnerji izpostavili vprašanje, ali naj se EACEA zaprosi za enomesečno podaljšanje za organizacijo nacionalnih dogodkov v okviru evropskega tedna poklicnih spretnosti maja 2022. 
 Naslednji sestanek partnerjev  NEW VET bo sredi marca v Nemčiji.