Εκπαιδευτικό υλικό

Το έργο NEW VET αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό μάθημα για εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην τάξη ή σε περιβάλλοντα εργασίας που επικεντρώνει:

  • Στον ρόλο των εκπαιδευτών σε συστήματα μάθησης με βάση την εργασία.
  • Στα εργαλεία ECVET και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • Στην διασφάλιση ποιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).
  • Σε ευέλικτους τρόπους μάθησης με βάση την εργασία.

Το Εκπαιδευτικό Μάθημα θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο 2020.